W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór Wykonawców świadczących usługi szkoleniowe, opiekuńcze nad dziećmi, gastronomiczne i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej przez:

Część I- Centrum Andrzej Szope
Część II- Fundacja Inicjatyw Społecznych
Część III- nie rozstrzygnięto
Część IV- nie rozstrzygnięto

Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie warunki i kryteria określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą
ilość punktów.

Olsztyn, dnia 11.02.2020 r.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast