Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 11.00.00 Włączenie społeczne Działanie: 11.03.00 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz...

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII „Promocja integracji społecznej” Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”   Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”...

Regionalny Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Regionalny Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej Projekt realizowany w terminie od 01.05.20011 r. do 31.12.2012 r. Ośrodek...

Dofinansowanie działań restrukturyzacyjnych spółdzielni socjalnych

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej Projekt realizowany w terminie od 01.04.2009 r. do 31.12.2009 r. Ośrodek działał na terenie województw: pomorskiego i podlaskiego. Prowadząc...
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast