Projekt „Wsparcie rodzin na terenie miasta Olsztyna” realizowany jest od 1 września 2020 r. do 30 sierpnia 2021 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Wartość projektu to 232 562,50 zł w tym:
1. Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa: 190 562,50 zł
2. Wkład własny finansowy Stowarzyszenia WAMA-COOP: 42 000,00 zł

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 11.00.00 Włączenie społeczne
Działanie: RPWM.11.02.00 „Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 50 osób z terenu miasta Olsztyna, zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. W projekcie zostaną zastosowane usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz działania wzmacniające więzi rodzinne. Dzięki przeprowadzanym warsztatom, spotkaniom oraz poradnictwu specjalistycznemu, zakładany jest wzrost i udoskonalenie umiejętności opiekuńczo wychowawczych, wsparcie specjalistyczne, uzyskanie umiejętności komunikacyjnych i prawidłowych postaw społecznych wśród uczestników projektu oraz ich integracja ze  środowiskiem.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast