We środę 11 stycznia 2017 r. w Olsztynie odbyło się seminarium pt. „Wokół ekonomii społecznej – powiązania między nauką, biznesem a ekonomia społeczną” zrealizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w ramach projektu pozakonkursowego „Ekonomia Społeczna na Warmii Mazurach”.

Główną ideą spotkania było przybliżenie przedstawicielom świata nauki i biznesu zagadnień związanych z ekonomią społeczną, a także zainicjowanie sieci powiązań i współpracy na poziomie regionalnym pomiędzy tymi sektorami. Spotkanie skierowane zostało głównie do przedstawicieli uczelni wyższych (kadry kierowniczej, wykładowców oraz studentów, którzy w przyszłości pełnić będą istotną rolę we wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej), pracowników kuratoriów oświaty, zrzeszeń pracodawców a także przedstawicieli lokalnych i regionalnych podmiotów działających na rzecz rozwoju ekonomii społecznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Przedsiębiorstwa społeczne odgrywają niezwykle istotną rolę, jako czynnik wzrostu zatrudnienia zarówno w samym regionie warmińsko-mazurskim jak i w skali całego kraju. Zgodnie z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także Krajowego i Wojewódzkiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej rola ta jeszcze bardziej wzrośnie, jednocześnie przyczyniając się do rozwoju spójności społecznej oraz gospodarczej regionu warmińsko-mazurskiego. Dlatego też niezwykle istotne jest skuteczne propagowanie informacji na temat ekonomii społecznej oraz tworzenie sieci powiązań pomiędzy ekonomią społeczną a nauką i biznesem. Dzięki temu można będzie efektywnie rozwiązywać istotne problemy socjalne, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu licznych grup obywateli oraz efektownie budować nowe miejsca pracy w regionie warmińsko-mazurskim. Wzajemne budowanie relacji na gruncie powiązań biznes – ekonomia społeczna – nauka – organizacje działające na rozwój przedsiębiorczości społecznej pozwali na wspólne wypracowanie pakietu dobrych praktyk, z których efektywnie będą mogły korzystać zarówno przedsiębiorstwa społeczne oraz komercyjne.

W seminarium oprócz pracowników samorządu województwa warmińsko-mazurskiego i przedstawicieli polskich uczelni wyższych udział wzięli także reprezentanci kadry dydaktycznej z uniwersytetów z Niemiec, Austrii, Irlandii oraz Grecji. Zagraniczni goście wraz z Nidzicką Fundacją rozwoju NIDA zaprezentowali efekty realizacji międzynarodowego projektu dotyczącego innowacji społecznych na obszarach wiejskich. Niezwykle istotną częścią spotkania było wystąpienie dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja ta, w Polsce coraz szerzej dyskutowana i propagowana, pokazuje przedsiębiorcom jak poprzez swoją podstawową działalność mogą stwarzać warunki do rozwoju społecznego a przez to przyczynić się do rozwoju wspólnego dobra.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast