W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług doradczych z zakresu prawno-obywatelskiego.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1) Ofertę należy złożyć do dnia 16 stycznia 2019 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – usługi doradcze”.
2) Oferty można składać:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn, ul. A. Mickiewicza 21/23 pok.305
b) przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Maja Makowska tel.: 89 526 43 66, e-mail:[email protected]

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2019/MB z dnia 04.01.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2019/MB z dnia 04.01.2019 r. FORMULARZ OFERTOWY

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast