W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na usługi dostarczenia gotowych posiłków (catering) w trakcie warsztatów. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.wamacoop.pl, a także w siedzibie Zamawiającego.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 06.05.2019 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – catering”.
  2. Oferty można składać:
  • osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza pok.21/23 BLOK B;
  • przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)
  • przesłać w formie elektronicznej na adres [email protected]
  • oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania w przypadku niespełniania warunków udziału w postępowaniu, w przypadku niezgodności oferty z niniejszym zapytaniem, w przypadku braku kompletu dokumentów, w przypadku przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych, w przypadku rażącej różnicy kosztów oferowanych a średnią rynkową, w przypadku powiązania Wykonawcy z Zamawiającym podmiotowo lub osobowo.

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Maja Makowska tel.: 89 534 31 30, e-mail: [email protected]

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/04/2019/MB z dnia 24.04.2019 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/04/2019/MB z dnia 24.04.2019 r. FORMULARZ OFERTOWY

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast