Spotkanie nt. „Możliwości Rozwoju Ekonomii Społecznej na obszarze gminy Orneta”

W dniu 24 kwietnia 2017 roku o godzinie 10:00  w Urzędzie Miejskim w Ornecie, z inicjatywy Pana Burmistrza Ireneusza Popiela oraz Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) z Olsztyna reprezentowanych przez Pana Marka Orlickiego Animatora ds. Przedsiębiorczości Społecznej oraz Pana Artura Ziemackiego Doradcy ds. Przedsiębiorstw Społecznych odbyło się spotkanie na temat: „Możliwości Rozwoju Ekonomii Społecznej na obszarze gminy Orneta”. W trakcie spotkania przedstawiono ofertę Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, skierowaną do społeczności lokalnej gminy: tj. osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, długotrwałym bezrobociem jak również organizacji pozarządowych chcących rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej oraz już istniejących przedsiębiorstw społecznych. W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, OWES Olsztyn, w którego skład wchodzi: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP oraz Działdowska Agencja Rozwoju SA dysponuje środkami finansowymi na tworzenie nowych miejsc pracy. Każde przedsiębiorstwo społeczne, jak również osoby chcące założyć takowe przedsiębiorstwo może ubiegać się o wsparcie wynoszące maksymalnie 24 000 zł  na każdą osobę, przy czym nie więcej niż na 5 osób na jeden podmiot i wsparcie pomostowe, którego zadaniem jest utrzymanie nowo utworzonych miejsc pracy w pierwszym roku działalności.

W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: Przedstawiciele sołectw reprezentowanych przez Sołtysów, przedstawiciele:  Powiatowego Urzędu Pracy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Organizacji pozarządowych, Miejskiego Domu Kultury, Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów koło Orneta oraz mieszkańcy.

Podczas spotkania przeprowadzono również interesującą i merytoryczną dyskusję, w której to Pan Artur Ziemacki oraz Pan Marek Orlicki odpowiedzieli na wiele pytań, które padały ze strony uczestników spotkania, dotyczące rachunkowości przedsiębiorstw społecznych, dobrych praktyk, jak również o możliwościach zagospodarowania  potencjału, jaki niesie za sobą gmina Orneta. Podkreślano, również by w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez OWES w celu rozwoju przedsiębiorczości społecznej wśród społeczności lokalnej.

Spotkanie to stworzyło podstawę do zawarcia porozumienia na rzecz zawiązania środowiska lokalnego do promowania i wspierania ekonomii społecznej w gminie Orneta, którego podpisanie nastąpi 23 maja  2017 r.
Wszelkie informacje dotyczące oferty OWES udziela Marek Orlicki, tel. 609 147 760 lub pod adresem e-mail: m.orlicki@wamacoop.pl, jak również na stronach internetowych: www.owes.com.pl oraz www.wamacoop.pl .