Nowe programy PFRON – szansa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Nowe programy PFRON – szansa na zatrudnienie osób niepełnosprawnych

PROGRAM STABILNE ZATRUDNIENIE

PROGRAM STABILNE ZATRUDNIENIE, przeznaczony jest dla:

 • instytucji publicznych;
 • samorządów gminnych, samorządów powiatowych, samorządów województw;
 • państwowych oraz samorządowych instytucji kultury.

Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Wsparcie finansowe w ramach programu może obejmować, m.in., następujące koszty:

 • wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych;
 • adaptacji pomieszczeń i otoczenia zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • szkoleń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na wyposażonych w ramach programu stanowiskach pracy;
 • szkoleń pracowników Wnioskodawcy w zakresie umiejętności współpracy z osobami niepełnosprawnymi.

Realizacja programu zaplanowana została w okresie 4 lat (do dnia 31 grudnia 2020 roku).

Beneficjentami ostatecznymi programu są osoby z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym) pozostające bez zatrudnienia – na rzecz których prowadzone są działania aktywizacyjne w ramach programu.

PROGRAM ABSOLWENT

PROGRAM „ABSOLWENT” ma na celu ułatwienie rozpoczęcia pracy osobom niepełnosprawnym, które mają wykształcenie wyższe lub studiują na ostatnim roku. W ramach realizacji programu, ok. tysiąca osób niepełnosprawnych będzie mieć wdrożoną indywidualną ścieżkę kariery zawodowej. Program zakłada, że co roku ok. 400 adresatów programu zostanie zatrudnionych.

Dofinansowanie mogą otrzymać szkoły wyższe, organizacje pozarządowe oraz partnerstwa szkół wyższych z organizacjami pozarządowymi. Ze środków przeznaczonych na realizację programu może być udzielona pomoc w ramach:

Obszaru A – zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej, w tym:

 • koszty przeprowadzenia diagnozy sytuacji beneficjenta ostatecznego programu;
 • koszty wyznaczenia i wdrożenia indywidualnej ścieżki kariery zawodowej;
 • koszty likwidacji barier transportowych, technicznych, w komunikowaniu
  się i w dostępie do informacji, niezbędnych do aktywizacji zawodowej;

Obszaru B – podnoszenie kwalifikacji zawodowych:

 • w przypadku zadania 1 – zdobycie uprawnień zawodowych;
 • w przypadku zadania 2:
  • koszty kursów i szkoleń zawodowych, specjalizacyjnych, uzyskania licencji i certyfikatów zawodowych,
  • w przypadku kursu i szkoleń zawodowych odbywających się poza miejscem zamieszkania koszty zakwaterowania i wyżywienia,
 • w przypadku zadania 3:
  • koszty stypendium stażowego (przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy),
  • koszty wynagrodzenia opiekuna stażu aktywizacyjnego (nie więcej jednak niż równowartość najniższego wynagrodzenia).

Obszaru C – wsparcie zatrudnienia i samozatrudnienia, w szczególności: koszty podjęcia działalności gospodarczej, w tym m.in. koszty pomocy prawnej i wyposażenie stanowiska pracy.

Osoby niepełnosprawne, które uczestniczą w programie w ramach obszarów B i C mogą otrzymać dodatek motywacyjny, jeżeli ponoszą dodatkowe koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem oraz usługą tłumacza języka migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej. Dodatek motywacyjny przysługuje w okresie uczestnictwa w programie, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy i nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty zatrudnienia.

PROGRAM PRACA – INTEGRACJA

PILOTAŻOWY PROGRAM „PRACA – INTEGRACJA”, którego celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.
Podmiotami uprawnionymi do udziału w programie:

 • przedsiębiorstwa, w których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, zgłaszające do PFRON gotowość zatrudnienia adresatów programu w ramach oferty obejmującej co najmniej 25 etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy) na okres zatrudnienia nie krótszy niż 18 miesięcy;
 • organizacje pozarządowe, które na zlecenie PFRON będą realizowały zadanie publiczne w formie powierzenia, w rozumieniu art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegające na zrekrutowaniu, przygotowaniu do zatrudnienia oraz wspomaganiu w czasie zatrudnienia u danego pracodawcy adresata programu.

Adresatem programu jest osoba niepełnosprawna pozostająca bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszająca gotowość do zatrudnienia, na rzecz której prowadzone będą przez organizację pozarządową działania aktywizacyjne. Podstawą tych działań będzie Indywidualny Budżet Osoby Niepełnosprawnej.

Rozmiar czcionki
Kontrast