ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019/MB z dnia 04.04.2019 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na usługi opiekuńcze nad dziećmi i osobami zależnymi. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 15.04.2019 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – opieka”.
  2. Oferty można składać:
  3. osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza pok.21/23 pok. 305;
  4. przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Maja Makowska tel.: 89 534 31 30, e-mail:m.makowska@wamacoop.olsztyn.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019/MB z dnia 04.04.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04/2019/MB z dnia 04.04.2019 r. FORMULARZ OFERTOWY

Rozmiar czcionki
Kontrast