ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2020/MB z dnia 07.02.2020 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług opiekuńczych nad dziećmi, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.wamacoop.pl, a także w siedzibie Zamawiającego.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Ofertę należy złożyć do dnia 17.02.2020 r. do godz. 09:00 z dopiskiem: „Oferta – Rodzinne warsztaty aktywizująco-motywacyjne II”.
2) Oferty można składać:
a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza pok.21/23 pok. 305 lub blok A,B
b) przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  Maja Szulgo tel.: 89 533 84 05, 89 526 43 66 e-mail: m.szulgo@wamacoop.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2020/MB z dnia 07.02.2020 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/02/2020/MB z dnia 07.02.2020 r. FORMULARZ OFERTOWY

Rozmiar czcionki
Kontrast