Sieci i kooperacje

Jako organizacja pozarządowa z ponad dwudziestoletnią historią, wiemy, jak istotne jest międzynarodowe współdziałanie i łączenie sił dla realizacji ważnych gospodarczo i społecznie celów.

Właśnie dlatego aktywnie włączamy się w ponadnarodowe inicjatywy mające na celu promocję ‘dobrych praktyk’oraz profesjonalizację naszych działań wraz z innymi międzynarodowymi podmiotami w ramach różnego rodzaju klastrów, sieci czy związków. Obecnie jesteśmy Członkami kilku międzynarodowych sieci:

EUROPEAN SOCIAL ECONOMY REGIONS (ESER)

Ten program jest wprowadzany i koordynowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP

Celem jest budowanie skutecznych sieci podmiotów ekonomii społecznej i interesariuszy innowacji społecznych. Razem mogą podnieść świadomość na temat ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i lokalnym oraz poinformować zainteresowane strony o możliwościach wsparcia na poziomie UE. Inicjatywa zgromadzi regionalne i lokalne zainteresowane strony, przedsiębiorstwa gospodarki społecznej, innowatorów społecznych i decydentów w celu promowania wartości dodanej i korzyści ekonomii społecznej.

ESER uwidacznia regionalne i lokalne gospodarki społeczne, wspierając władze regionalne w organizowaniu wydarzeń podnoszących świadomość, w których zainteresowane strony mogą również budować aktywne sieci.

Opierając się na kampanii z ostatnich 2 lat, ESER 2020 będzie nadal zwiększać świadomość w nowych regionach i miastach, aby uzyskać lepszą równowagę geograficzną między krajami COSME, zachęcać do innowacyjnych aplikacji, wprowadzić nowe sposoby zaangażowania Komisji w regionalne / lokalne wydarzenia ESER za pośrednictwem narzędzi online i offline (seminaria internetowe, czaty na żywo itp.)

Więcej szczegółów znajduje się na stronie Komisji Europejskiej:

https://ec.europa.eu/growth/content/european-social-economy-regions-2020_en

SOCIAL ENTERPRENEURSHIP SUPPORT NETWORK OF THE BALTIC SEA REGION

Przedsiębiorczość społeczna (SE) to nowa metoda przezwyciężenia istniejących wyzwań, ponieważ głównym celem przedsiębiorczości społecznej jest wywarcie pozytywnego wpływu na społeczeństwo poprzez różne innowacyjne podejścia w zakresie zatrudnienia, ograniczenia ubóstwa, lepszego dostępu do edukacji, zabezpieczenia społecznego, pomocy medycznej i ochrony środowiska (Social Business Initiative – Tworzenie klimatu sprzyjającego dla przedsiębiorstw społecznych, kluczowych interesariuszy gospodarki społecznej i innowacji (2012/2004 (INI)).

CEL:
Opierając się na doświadczeniach z projektu Erasmus + „Rozwój przedsiębiorczości społecznej w regionie Morza Bałtyckiego (SEBS)”, celem projektu jest dalszy rozwój i poszerzanie nowej sieci oraz dzielenie się najlepszymi praktykami poprzez promocję, edukację, rzecznictwo i badania dotyczące przedsiębiorczości społecznej w ramach Kraje regionu Morza Bałtyckiego.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie internetowej: http://www.socialenterprisebsr.net/

Rozmiar czcionki
Kontrast