Biedronki czyli wsparcie samoorganizacji liderek

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sektorowy Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
Priorytet 1 Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej
Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet

„Biedronki. Wsparcie samoorganizacji liderek”
Projekt realizowany w terminie od 01.09.2006r. do 31.05.2007r.

Celem projektu była pomoc w samoorganizacji oraz aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych kobiet dotkniętych schorzeniami parazawodowymi.

W ramach projektu współpracowało z nami 20 liderek, zadaniem których było stworzenie bazy danych osób dotkniętych chorobami parazawodowymi. Rejestr ten umożliwi następnie przeprowadzenie ogólnopolskich badań socjologicznych osób cierpiących na choroby parazawodowe w kontekście ich sytuacji społecznej i zawodowej m.in. narażenia na wykluczenie społeczne, barier wejścia na rynek pracy czy form wsparcia.

Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn leży w sferze świadomości co do zasad równości prawa. Sytuacja ta dotyczy w równym stopniu życia społecznego jak i rynku pracy, gdyż kobiety znajdują się w wyraźnie trudniejszej sytuacji. Nieznajomość własnych praw wpływa negatywnie na sytuację kobiet jako pracowników, które niejednokrotnie godzą się na łamanie praw w nadziei na zachowanie pracy. Szczególnie krytyczna sytuacja jeśli chodzi o przestrzeganie praw pracowników, zwłaszcza kobiet, ma miejsce w dużych sieciach handlowych, gdzie ok. 78% zatrudnionych stanowią kobiety.
Należy zwrócić uwagę na daleko idące konsekwencję tego zjawiska, gdyż dyskryminacja w miejscu pracy powoduje szereg bardzo negatywnych zjawisk o charakterze społecznym i psychologicznym, prowadzących do bezrobocia i zagrożenia trwałym wykluczeniem społeczno-zawodowym.