STATUT

STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU

SPÓŁDZIELCZOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ

„WAMA-COOP”

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA – COOP”, w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem wspierającym rozwój społeczny. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: Stowarzyszenie WAMA-COOP. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony. Stowarzyszenie jest organizacja apolityczną.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Olsztyn. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 210) i ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1817) oraz niniejszego Statutu.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym jak i prawnym zasłużonym dla celów określonych przez Stowarzyszenie oraz dla samego Stowarzyszenia.

§ 6

Stowarzyszenie współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami i instytucjami o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

§ 7

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków Stowarzyszenia lub zlecać zadania innym podmiotom. Działalność Stowarzyszenia mogą wspierać ochotniczo i bez pobierania wynagrodzenia osoby niebędące jego członkami (wolontariusze).
2. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, pozarządowymi, samorządowymi i prywatnymi.
3. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.
4. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną lub odpłatną działalność pożytku publicznego oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

Rozdział II
Cele i środki działania
§ 8

Celem Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym w szczególności:
1. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, osoby bezdomne, osoby bezrobotne, dzieci, kobiety oraz inne grupy, w tym grupy defaworyzowane, wymagające wsparcia oraz ochrony przed różnymi zagrożeniami;
2. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3. Ochrona i promocja zdrowia;
4. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
5. Wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
6. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy;
7. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży z terenów miejskich i wiejskich;
8. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży uzależnionej, zagrożonej demoralizacją;
9. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin uzależnionych od alkoholu i innych używek oraz dysfunkcyjnych;
10. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii;
11. Propagowanie wychowania w trzeźwości wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
12. Działalność na rzecz osób starszych;
13. Podejmowanie działań kulturalnych, edukacyjnych, wspierających, informacyjnych, szkoleniowych itp. na rzecz innych organizacji pozarządowych;
14. Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej;
15. Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, między innymi rozwój mediów społecznych;
16. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
17. Wspieranie dobroczynności oraz prowadzenie działań humanitarnych;
18. Prowadzenie, inicjowanie i upowszechnianie działalności kulturalnej i oświatowej, między innymi kultywowanie historii, tradycji, kultury mniejszości narodowych i etnicznych (wielokulturowości);
19. Rozwijanie, promocja i pomnażanie dorobku kultury, między innymi realizowanie, wspieranie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego;
20. Działania na rzecz promocji i ochrony walorów regionalnych, dziedzictwa kulturowego, w tym promocja produktów i twórczości lokalnej;
21. Działania na rzecz promocji czytelnictwa, tłumaczeń i przekładów literatury zagranicznej;
22. Umożliwianie twórcom udziału w różnych wydarzeniach artystycznych w kraju i za granicą;
23. Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi;
24. Promocja i organizacja idei wolontariatu;
25. Wypowiadanie się w sprawach publicznych związanych z celami Stowarzyszenia;
26. Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego;
27. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. Upowszechnianie idei samopomocy, solidaryzmu społecznego w sposób umożliwiający rozwój osobowy poszczególnych osób, instytucji gospodarczych działających głównie w obszarach spółdzielczości;
2. Propagowanie zasad gospodarowania i oszczędności oraz kształtowania i promowania umiejętności zarządzania organizmami gospodarczymi, finansowymi w sposób efektywny i demokratyczny w warunkach gospodarki rynkowej, inspiracja i pomoc w tworzeniu nowych przedsiębiorstw społecznych w tym spółdzielni;
3. Działania na rzecz wszechstronnego rozwoju obywateli, szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej, zapewnienia poczucia stabilności socjalnej społeczności;
4. Promowanie liderów działalności gospodarczej, ich zachowań etycznych w obrocie gospodarczym;
5. Prowadzenie działalności szkoleniowo-rozwojowej dla przedsiębiorców, osób bezrobotnych, młodzieży, osób starszych, pracowników instytucji rynku pracy, opieki społecznej i przedstawicieli samorządów;
6. Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, doradczej i edukacyjno-szkoleniowej;
7. Prowadzenie działalności naukowej i badawczej;
8. Organizowanie wystaw, pokazów, odczytów, dyskusji, plenerów, spotkań itp.;
9. Organizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, szkoleń, warsztatów i plebiscytów oraz innych form przekazywania wiedzy i tradycji;
10. Organizowanie imprez kulturalnych, przeglądów i festiwali oraz konkursów z udziałem wykonawców krajowych i zagranicznych;
11. Prowadzenie baz danych związanych tematycznie z celami statutowymi;
12. Prowadzenie, promowanie, upowszechnianie nowoczesnych obywatelskich mediów w wersji elektronicznej i drukowanej;
13. Opracowywanie i wydawanie materiałów informacyjno-prawnych dla osób indywidualnych, instytucji i innych podmiotów;
14. Występowanie z wnioskami, postulatami pod adresem administracji państwowej i władz samorządowych;
15. Współpracę z instytucjami państwowymi i niepaństwowymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi;
16. Prowadzenie programów promujących tolerancję względem mniejszości narodowych i etnicznych, społeczeństwo obywatelskie, regionalizm, historie i kulturę, dialog społeczny itp.;
17. Uczestniczenie w imprezach kulturalnych i edukacyjnych na terenie kraju i poza jego granicami;
18. Organizowanie i realizację programów walki z uzależnieniami, w tym z alkoholizmem;
19. Działania edukacyjne, promocyjne na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, przemocy oraz agresji;
20. Działania edukacyjne, profilaktyczne i korekcyjne na rzecz dzieci i młodzieży uzależnionej, zagrożonej demoralizacją z terenów wiejskich i miejskich;
21. Prowadzenie warsztatów terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży uzależnionej (w tym od alkoholu i narkotyków) oraz pochodzących z rodzin uzależnionych od alkoholu i dysfunkcyjnych;
22. Propagowanie wychowania w trzeźwości wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych;
23. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez prowadzenie zajęć, edukacji, spotkań i warsztatów;
24. Świadczenie pomocy w zakresie materialnym i niematerialnym, poradnictwa psychologicznego, zawodowego, przekwalifikowania zawodowego, pośrednictwa pracy, wspierające animację lokalną, organizację i prowadzenie grup samopomocowych, organizację pomocy sąsiedzkiej, usług wspierających prawidłowe funkcjonowanie rodzin;
25. Prowadzenie reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
26. Prowadzenie Klubu Integracji Społecznej;
27. Prowadzenia Centrum Integracji Społecznej;
28. W ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może realizować zadania zlecane przez organy oraz jednostki administracji publicznej;
29. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
30. Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Stowarzyszenie współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł;
31. Opiniowanie projektów dotyczących zmian o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;
32. Utworzenie Funduszu poręczeń Kredytowych oraz innych systemów wsparcia finansowego dla podmiotów realizujących programy gospodarcze akceptowane przez Stowarzyszenie.
33. Udzielanie pożyczek ze środków własnych i powierzonych, pozyskiwanie środków krajowych i UE;
34. Opracowanie programów gospodarczych i społecznych oraz udzielanie pomocy innym podmiotom w ich opracowaniu;
35. Prowadzenie działań w zakresie usług społecznie użytecznych;
36. Prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzanie sprawozdań finansowych;
37. Badanie sprawozdań finansowych i audytów działalności; 38. Inne działania realizujące cele statutowe, zgodne z prawem.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki
§ 10

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie działającym przez swego przedstawiciela. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków: zwyczajnych, wspierających i honorowych.

§ 11

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która:
1. Złoży pisemną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia zawierającą oświadczenie o akceptacji celów Stowarzyszenia i zobowiązanie do czynnego uczestniczenia w ich realizacji oraz regularnego opłacania składek członkowskich.
2. Wpłaci wpisowe w wysokości 50 PLN na konto Stowarzyszenia.

§ 12

Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu na najbliższym jego posiedzeniu od chwili złożenia pisemnej deklaracji.

§ 13

1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

§ 14

Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu na najbliższym jego posiedzeniu od chwili złożenia pisemnej deklaracji.

§ 15

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1. Biernego i czynnego prawa wyborczego w Stowarzyszeniu;
2. Korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia.
3. Udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
5. Wybierania i być wybieranym do organów Stowarzyszenia jak również do organów, w którym Stowarzyszenie jest zrzeszone;
6. Wglądu do dokumentacji Stowarzyszenia.

§ 17

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. Regularnego brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów statutowych.
2. Przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
4. Wykonywania prac na rzecz Stowarzyszenia w ramach realizacji celów statutowych;
5. Czynnego realizowania celów statutowych Stowarzyszenia;
6. Niezwłocznego zawiadamiania Zarządu Stowarzyszenia o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej;
7. Dbania o mienie Stowarzyszenia.
8. Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 18

Członkowie wspierający i honorowi, mogą brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, ponadto posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 19

Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 20

Członkostwo wygasa na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie Zarządowi lub śmierci członka.
2. Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu rażącego naruszenia zasad obowiązujących w Stowarzyszeniu, w szczególności za:
a) nieprzestrzeganie statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
b) notorycznego niebrania udziału bez obiektywnego uzasadnienia w pracach Stowarzyszenia,
c) zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez okres jednego roku, po uprzednim upomnieniu,
d) działalność na szkodę Stowarzyszenia;
3. Skreślenia na podstawie uchwały Zarządu dokonuje się również w przypadku:
a) utraty zdolności do czynności prawnych;
b) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu;
c) utraty osobowości prawnej; d) w razie śmierci członka Stowarzyszenia;
e) z innych przyczyn niezależnych od członka, a uniemożliwiających dalsze pozostawanie w szeregach członków Stowarzyszenia;
4. Skreślania z listy członków Stowarzyszenia dokonuje Prezes na podstawie uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia.
5. O skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia Prezes zawiadamia zainteresowanego na piśmie w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

§ 21

1. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem.
2. Odwołanie winno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebranie.
3. Uchwała Walnego Zebrania jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 22

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zebranie Członków.
2. Zarząd.
3. Komisja Rewizyjna.

§ 23

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. W przypadku gdy skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w trakcie trwania kadencji, Walne Zebranie powołuje ze swego grona nowych członków tych organów na czas do końca kadencji w sposób określony w statucie.

§ 24

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

Walne Zebranie Członków
§ 25

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Biorą w nim udział:
a) Z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni.
b) Z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków zwyczajne jest zwoływane pisemnie, listownie lub poczta elektroniczną, raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania. Walne Zebranie Członków jest władne do podejmowania uchwał w I terminie przy obecności, co najmniej 50% + 1 członków uprawnionych do głosowania, a w II terminie bez względu na liczbę obecnych.
4. W przypadku braku quorum w I terminie, Zarząd wyznacza II termin nie wcześniej niż 30 minut po I terminie.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane pisemnie przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
6. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie jednego miesiąca od daty złożenia wniosku i obraduje nad zagadnieniami, dla których zostało zwołane.
7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z wyłączeniem
8. Każdemu członkowi zwyczajnemu Walnego Zebrania przysługuje jeden głos; bez możliwości głosowania poprzez pełnomocnika; 9. O terminie, miejscu i porządku obrad, podmiot zwołujący Walne Zebrania zawiadamia wszystkich członków, na co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia Walnego Zebrania zgodnie z danymi wskazanymi w deklaracji członkowskiej. Brak aktualnych danych powoduje ten skutek, iż zawiadomienie uważać się będzie za doręczone.

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1. Określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia.
2. Uchwalanie zmian statutu
3. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Uchwalanie regulaminu Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
7. Uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia.
8. Odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia.
9. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władz.
10. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu.
11. Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
12. Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady.

Zarząd
§ 27

1. Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
2. Zarząd składa się z 1 do 3 osób (w tym: Prezesa, Członka/ów Zarządu).
3. Prezesa powołuje Walne Zebranie.
4. Członka Zarządu powołuje Walne Zebranie na wniosek Prezesa.
5. Prezesa lub Członka Zarządu można odwołać w trakcie kadencji przez Walne Zebranie w każdym czasie, w szczególności jeżeli rażąco narusza postanowienia Statutu Stowarzyszenia i nie realizuje uchwał Walnego Zgromadzenia
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
7. Z posiedzeń Zarządu sporządza się protokół.
8. W pracach Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie zwyczajni oraz zaproszeni goście.
9. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 2/3 składu, a jeżeli istnieje równa ilość głosów, przeważa głos Prezesa.
10. Członkowie zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
11. Tryb pracy Zarządu określa Regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie.

§ 28

1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) Realizacja celów Stowarzyszenia,
b) Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
c) Sporządzanie planów pracy,
d) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
e) Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
f) Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
g) Przyjmowanie i skreślanie członków,
h) Sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych i finansowych z działalności Stowarzyszenia z podaniem ich do wiadomości, członkom Stowarzyszenia,
i) Przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów;
2. Członkostwo w Zarządzie ustaje w wskutek:
a) Upływu kadencji;
b) Ustania członkostwa;
c) Zrzeczenie się udziału we władzach Stowarzyszenia;
d) Odwołania przez Walne Zebranie.

§ 29

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swojego grona Przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli i nadzoru nad działalnością Stowarzyszenia.
3. W zakresie kontroli i nadzoru Komisja Rewizyjna nie podlega Zarządowi, a swoje sprawozdania składa na Walnym Zebraniu Członków.
4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) Kontrolowanie działalności statutowej i gospodarki finansowej Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
b) Nadzór nad bieżącą gospodarką finansową Stowarzyszenia w zakresie podpisanych umów, wygranych konkursów, wykonywania zadań zleconych itp.,
c) Prawo złożenia wniosku zwołania Walnego Zebrania Członków oraz zebrania Zarządu,
d) Składanie wniosków o udzielenie absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e) Składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
5. Osoby wchodzące w skład Komisji Rewizyjnej:
a) Nie mogą być równocześnie członkami Zarządu,
b) Nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 30

W umowach miedzy Stowarzyszeniem a Członkiem Zarządu oraz w sporach z nim, Stowarzyszenie reprezentuje Członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu

Rozdział V
Majątek i Fundusze
§ 31

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
a) Składki członkowskie,
b) Wpisowe;
c) Darowizny, spadki, zapisy,
d) Dochody z majątku Stowarzyszenia
e) Wpływy z działalności statutowej,
f) Dotacje i ofiarność publiczna,
g) Subwencje,
h) Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
2. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
3. Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 32

1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia w sprawach majątkowych i udzielania pełnomocnictwa, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu łącznie.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego członka Zarządu.

§ 33

Niniejszy Statut zabrania udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

Rozdział VI
Działalność gospodarcza Stowarzyszenia
§ 34

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Działalność gospodarcza może być prowadzona wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 35

Stowarzyszenie zatrudnia w pierwszej kolejności członków Stowarzyszenia, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje.

§ 36

Dla realizacji celów, o których mowa w § 8, Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
47.99.Z==Pozostała sprzedaż detaliczna
58.11.Z==Wydawanie książek
58.13.Z==Wydawanie gazet
58.14.Z==Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z==Pozostała działalność wydawnicza
59.11.Z==Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.12.Z==Działalność post produkcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi
59.13.Z==Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
59.14.Z==Działalność związana z projekcją filmów
59.20.Z==Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
60.10.Z==Nadawanie programów radiofonicznych
69.20.Z==Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe
70.21.Z==Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
70.22.Z==Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
72.20.Z==Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
73.11.Z==Działalność agencji reklamowych
73.12.A==Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji
73.12.B==Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
73.12.C==Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
73.12.D== Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach
73.20.Z==Badanie rynku i opinii publicznej
78.10.Z==Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
78.20.Z==Działalność agencji pracy tymczasowej
78.30.Z==Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
82.19.Z==Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
85.10.Z==Wychowanie przedszkolne
85.20.Z==Szkoły podstawowe
85.31.A==Gimnazja
85.60.Z==Działalność wspomagająca edukację
87.10.Z==Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z==Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.30.Z==Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
87.90.Z==Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88.10.Z==Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.91.Z==Opieka dzienna nad dziećmi
88.99.Z==Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 90.01.Z==Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
90.02.Z==Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
90.03.Z==Artystyczna i literacka działalność twórcza
90.04.Z==Działalność obiektów kulturalnych
91.01.B==Działalność archiwów
91.03.Z==Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych
93.11.Z==Działalność obiektów sportowych
93.13.Z==Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
93.19.Z==Pozostała działalność związana ze sportem
94.11.Z==Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
94.12.Z==Działalność organizacji profesjonalnych
94.99.Z==Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
§ 37

Uchwały w sprawie zmiany statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie kwalifikowaną większością głosów – co najmniej dwóch trzecich, przy obecności, co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, przy czym wnioski takie nie mogą być podane pod głosowanie na posiedzeniu, na który zostały zgłoszone.

§ 38

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

§ 39

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach i prawa cywilnego.

Niniejszy statut przyjęto uchwałą Walnego Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 24 maja 2017 roku.

Sekretarz Walnego Zebrania                                Przewodniczący Walnego Zebrania