OLSZTYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (2023-2029)
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP” uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”.

Projekt realizujemy aby wzmocnić potencjał sektora ekonomii społecznej w Olsztynie oraz powiatach: olsztyńskim, lidzbarskim, bartoszyckim, kętrzyńskim i mrągowskim. Kompleksowe wsparcie dla 340 osób (200 kobiet oraz 140 mężczyzn) oraz łącznie 50 podmiotów ekonomii społecznej. Cel będzie realizowany poprzez zapewnienie usług informacyjnych, animacyjnych, doradczych, edukacyjnych zmierzających do utworzenia 248 stanowisk pracy w przedsiębiorstwach społecznych w okresie od 01.10.2023 do 31.12.2029 roku.

W ramach projektu objęte wsparciem będą m.in.: osoby w wieku aktywności zawodowej, osoby bezrobotne zagrożone wykluczeniem społecznym w tym osoby z niepełnosprawnościami, kobiety o niskich kwalifikacjach, osoby 50+, osoby opuszczające zakłady karne oraz osoby w kryzysie bezdomności. Pomocą objęte zostaną również podmioty ekonomii społecznej, PS i ich pracownicy, w szczególności przedsiębiorstwa społeczne w zakresie poprawy stabilności działań w procesie ekonomizacji lub restrukturyzacji, rozwoju i tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w tym zwiększaniu zatrudnienia w PS.

Wsparcie będzie realizowane w ramach zadań:

Centrum Ekonomii Społecznej – działania mające na celu wsparcie szkoleniowo-doradcze służące założeniu i/lub prowadzeniu oraz rozwojowi PS, dostęp do usług prawnych, księgowych, marketingowych, wsparcie psychospołeczne, badanie nisz, mentoring biznesowy.

Inkubatory Ekonomii Społecznej – działania animacyjne, udostępnienie pomieszczeń z wyposażeniem, terenu i sprzętu dla grup inicjatywnych, PES wykazujących gotowość i zmierzających do ekonomizowania swoich działań.

Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej – działania związane z przyznawaniem dotacji i wsparcia pomostowego na tworzenie miejsc pracy; wsparcie konsultacyjne w zakresie rozliczania oraz pozyskiwania zewnętrznych środków, szkolenia z zakresu pozyskiwania, wykorzystania i rozliczania środków finansowych.

Projekt realizowany w partnerstwie z Bankiem Żywności w Olsztynie.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 28 767 939,20 zł
Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 28 106 019,20 zł

Więcej informacji o projekcie: owes.wamacoop.pl