Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (2013-2015)

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”

Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowany był przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zajmował się kompleksowym wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstw społecznych (PS) i osób fizycznych, zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia z zakresu ekonomii społecznej.

Działania prowadzone były na terenie pięciu powiatów województwa warmińsko-mazurskiego: m. Olsztyn, powiatu olsztyńskiego, mrągowskiego, kętrzyńskiego, lidzbarskiego oraz bartoszyckiego.

Swoim działaniem OWES wspierał tworzenie i wzmacniał potencjał PES oraz PS, tworzył przyjazne otoczenie prawne i inicjatywy partnerskie, ukierunkowane na realizację inicjatyw i projektów z zakresu ekonomii społecznej (ES). Tym samym, OWES przekazywał wiedzę, umiejętności, jak również kompetencje, niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Działania OWES skierowane były w szczególności do:

 • podmiotów ekonomii społecznej – do kadry zarządzającej oraz członków
 • przedsiębiorstw społecznych – do kadry zarządzającej, członków oraz pracowników
 • osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 • osób planującym założenie podmiotu ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społecznego – grupy inicjatywne/założycielskie
 • osób planujących podjąć zatrudnienie w PES/PS
 • osób prawnych planujących założenie PES/PS

Oferta OWES:

 • inkubacja PES/PS oraz wsparcie merytoryczne w tworzeniu i rozwoju: spółdzielni socjalnych, podmiotów ekonomii społecznej, przedsiębiorstw społecznych oraz spółdzielni uczniowskich
 • pomoc przy rejestracji PES/PS
 • ubieganie się o dotacje na założenie spółdzielni socjalnej z PUP/MUP, bądź ze środków unijnych od właściwych operatorów
 • ubieganie się o środki finansowe przez PES/PS na utworzenie w nich nowych miejsc pracy – ze środków publicznych
 • wsparcie szkoleniowe, w zakresie: Szkoła Liderów Ekonomii Społecznej, Szkoła dla Organizacji Pozarządowych, szkolenia specjalistyczne jednodniowe, szkolenia branżowe dla PS itp.
 • wsparcie doradcze w zakresie doradztwa ogólnego, psychozawodowego, biznesowego, marketingowego, księgowego i prawnego
 • wsparcie promocyjne i marketingowe
 • działania sieciujące
 • działania upowszechniające w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego CSR oraz stosowania klauzul społecznych w PZP
 • wsparcie badawcze, w tym opracowanie nisz rynkowych i wiele innych