Certyfikaty

Dnia 3 kwietnia 2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej przyznał Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP” akredytację i status ośrodka wsparcia ekonomii społecznej na kolejne 24 miesiące.
Na podstawie opinii komisji powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków o akredytację, w dniu 29 kwietnia 2021 r. przyznano akredytację AKSES na kolejne 2 lata.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej wdrożyło do prowadzonej działalności wymagania dotyczące standardu SUS 2.0.
Standard SUS 2.0 jest standardem zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług oraz świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych. Standard spełnia wszelkie wymagania systemu zapewnienia jakości dla firm szkoleniowo-rozwojowych, które wpisane są do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz umożliwia świadczenie usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP decyzją DEKRA Certification Sp. z o.o. uzyskało Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej (SUS 2.0) Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, (DEKRA/SUS/000136).

Na podstawie opinii komisji powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków o akredytację, w dniu 30 kwietnia 2020 r. przyznano akredytację AKSES na kolejne 2 lata.
Uzyskaliśmy wpis do Głównego Systemu Uwierzytelniania Komisji Europejskiej (ECAS). Nasz indywidualny numer PIC (Personal Identification Code) to: 904943168

W związku ze złożonym dnia 14 lutego 2018 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP wnioskiem o przyznanie akredytacji „AKSES” oraz na podstawie§ 8 ust. 7 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”(Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.), uprzejmie informujemy, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie opinii komisji powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków o akredytację, w dniu 27 kwietnia 2018 r. przyznał akredytację AKSES Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie tworzonemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, nr wniosku 49_AKSES_2018.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej w 2017 r. wdrożyło do prowadzonej działalności wymagania dotyczące standardu SUS 2.0.
Standard SUS 2.0 jest standardem zarządzania firmami oraz kompetencjami osób odpowiedzialnych za realizację usług oraz świadczenia usług przez podmioty specjalizujące się w usługach szkoleniowo-rozwojowych. Standard spełnia wszelkie wymagania systemu zapewnienia jakości dla firm szkoleniowo-rozwojowych, które wpisane są do Bazy Usług Rozwojowych (BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) oraz umożliwia świadczenie usług dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) za pośrednictwem Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP decyzją DEKRA Certification Sp. z o.o. uzyskało Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej (SUS 2.0) Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, (DEKRA/SUS/000136).

W związku z § 2a ust. 2 Zarządzenia nr 13 Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. Min. Prac. i Pol. Społ. poz. 5) zmienionego zarządzeniem nr 45 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniającego zrządzenie w sprawie powołania Komitetu Akredytacyjnego do spraw systemu akredytacji oraz standardów usług i działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej (Dz. Urz. MRPiPS poz. 49) oraz na podstawie § 10 ust. 3 oraz ust. 4 Regulamin procesu akredytacji Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – rok 2014/2015, informujemy, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie wyników procedury powtórnej weryfikacji oraz po zapoznaniu się z rekomendacjami Komitetu Akredytacyjnego przyznaje status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości następującym OWES z województwa warmińsko-mazurskiego (nr wniosku 3_AKSES_2015) tworzony przez Działdowską Agencję Rozwoju S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP od 2006 r. jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (2.28/00010/2006).