Informacje o projekcie

Projekt „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo” realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości
i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych dla 60 (40 K, 20 M), z minimum 25 rodzin zamieszkałych na terenie gminy Barczewo, poprzez objęcie ich usługami społecznymi w postaci różnorodnego doradztwa, warsztatów i wyjazdów rodzinnych.

Zadania Projektu:

 • Zadanie 1. Grupa samopomocowa;
 • Zadanie 2. Spotkania ze specjalistami;
 • Zadanie 3. Warsztaty;
 • Zadanie 4. Wyjazdy rodzinne.

Grupa docelowa:
Projekt skierowany jest do 60 osób:

 • zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • zagrożonych ryzykiem ubóstwa;
 • ofiar przemocy domowej;
 • niepełnosprawnych;
 • zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych;

z min 25 rodzin, w tym m.in. małżeństwa, dzieci, partnerzy życiowi zamieszkali na terenie gminy Barczewo znajdującej się w MOF Olsztyn.

Planowane efekty:

 • nabycie umiejętności przydatnych w życiu codziennym przez 60 osób;
 • nabycie umiejętności społecznych przez 60 osób;
 • uczestnictwo w warsztatach, doradztwie 60 osób;
 • 2 edycje grupy samopomocowej.

Wartość Projektu: 595 524, 00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 506 195, 40 PLN