Dokumenty strategiczne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego

Rzetelnie wykonane dokumenty strategiczne pozwalają na określenie jasnej i konkretnej ścieżki rozwoju danej Jednostki Samorządu Terytorialnego, ponadto stanowią ważne narzędzie umożliwiające pozyskanie środków zewnętrznych, w tym środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Przygotujemy dla Państwa dokumenty strategiczne, m.in:

 • Strategii Rozwoju,
 • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 • Strategii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 • Planów Rozwoju Miejscowości,
 • Lokalnych i Gminnych Programów Rewitalizacji,
 • Programów Rozwoju Ekonomii Społecznej,
 • Strategii Współpracy pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego i Organizacjami Pozarządowymi.

Skorzystaj z naszego doświadczenia w tworzeniu dokumentów strategicznych

Jako Stowarzyszenie WAMA COOP oferujemy pomoc w tworzeniu przy JST interdyscyplinarnych zespołów konsultacyjnych, które będą w stanie wypracować diagnozę, podać propozycję rozwiązania każdego ujawnionego problemu lub przygotować strategię rozwojową całego obszaru.

Kontakt

Mateusz Dobkowski – specjalista ds. konsultingu
e-mail: m.dobkowski@wamacoop.pl
tel: 89 526 43 66

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości
i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
ul. Adama Mickiewicza 21/23 pok. 305
10-508 Olsztyn

mateusz-dobkowski-2

Drodzy Państwo,
Nazywam się Mateusz Dobkowski, dzięki wieloletniemu doświadczeniu jestem przekonany, że każda jednostka samorządu terytorialnego ma wiele potencjalnych obszarów, w których można podjąć działania pozwalające na dalszy dynamiczny, zrównoważony rozwój.

Więcej o naszym doświadczeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP oferuje kompleksowe usługi w zakresie opracowywania dokumentów strategicznych dla jednostek na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym.

Jesteśmy podmiotem skupiającym osoby, które posiadają duże doświadczenie we współpracy z organami i instytucjami Samorządu Terytorialnego. Zaowocowało to wypracowaniem przez nas metod i narzędzi, które pozwalają na trafne i skuteczne diagnozowanie sytuacji jednostek samorządu terytorialnego na różnych szczeblach oraz na przekładanie na język rzetelnych strategii rozwiązywania tychże problemów i wykorzystywania potencjałów społecznych i gospodarczych.

Tworzenie i aktualizacja profesjonalnych dokumentów strategicznych jest dyktowane tak troską o dobrobyt społeczności lokalnych, jak i formalnymi wymogami prawnymi. Duże tempo zmian i przeobrażeń społecznych odbija się na społecznościach lokalnych w taki sam sposób jak dzieje się to w skali co najmniej ogólnokrajowej. W związku z tym, korzystając ze zbliżającego się okresu obowiązku aktualizacji dokumentów o charakterze strategicznym, warto zmianom gospodarczym i społecznym przyjrzeć się na nowo i określić, jakie obecnie dokumenty  warto zaktualizować lub stworzyć.

Rzetelnie wykonane dokumenty strategiczne pozwalają na określenie jasnej i konkretnej ścieżki rozwoju danej Jednostki Samorządu Terytorialnego, ponadto stanowią ważne narzędzie umożliwiające pozyskanie środków zewnętrznych, w tym środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA COOP oferuje kompleksowe usługi w zakresie profesjonalnego opracowywania dokumentów strategicznych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego, w tym między innymi:

 • Strategii Rozwoju;
 • Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych;
 • Strategii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 • Planów Rozwoju Miejscowości;
 • Lokalnych i Gminnych Programów Rewitalizacji;
 • Programów rozwoju ekonomii społecznej;
 • Strategii Współpracy pomiędzy Jednostkami Samorządu Terytorialnego i Organizacjami Pozarządowymi, etc.

Ponadto oferujemy usługi w zakresie przeglądu oraz bieżącej aktualizacji tego rodzaju dokumentów a także uzupełniania ich o elementy niezbędne do realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych – między innymi realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł UE.

Pracownicy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej świadczą usługi w zakresie prowadzenia kompleksowych badań w zakresie stopnia realizacji założeń zawartych w dokumentach strategicznych a także prowadzą kompleksowe konsultacje społeczne i międzysektorowe aktualizowanych dokumentów o charakterze strategicznym.

Świadczymy usługi w zakresie ujednolicania zapisów zawartych w dokumentach strategicznych na zasadzie analizy porównawczej, w sytuacji gdy dane jednostki samorządu terytorialnego pragną stworzyć partnerstwo (między innymi podczas realizacji przedsięwzięć i inwestycji znajdujących się na terenie należącym do dwóch lub kilku jednostek.

HARMONOGRAM PRAC:

Prace nad stworzeniem dokumentów będą prowadzone zgodnie ze szczegółowymi ustaleniami z Zamawiającym, w zależności od częstotliwości spotkań w ramach zespołów roboczych oraz intensywności wykonywanych prac.

DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP na stałe współpracuje z gronem konsultantów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie przygotowywania i realizacji projektów społecznych, w tym między innymi, tworzenia oraz aktualizacji dokumentów strategicznych dla gmin i powiatów.

W naszym gronie znajdują się przedstawiciele nauki oraz doświadczeni specjaliści m.in. ekonomiści, socjolodzy, politolodzy, pedagodzy, psycholodzy, którzy byli dotychczas zaangażowani między innymi w realizację następujących projektów z zakresu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego:

 • Opracowanie Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Węgorzewskiego na lata 2016 – 2023;
 • Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Stawiguda na lata 2016-2023;
 • Udział w pracach nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Olsztyńskiego na lata 2016-2025;
 • Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kolno na lata 2011-2020;
 • Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bartoszyce na lata 2016-2022;
 • Opracowanie Strategii Rozwiązywanie Problemów Społecznych w Gminie Piecki na lata 2016-2022;
 • Aktualizacja Strategii Rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Świątki na lata 2011-2016 z perspektywą do roku 2022;
 • Stworzenie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Mrągowskiego na lata 2011 – 2020;
 • Udział w pracach nad Wojewódzkim Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2011 – 2014 oraz programem na lata 2015 – 2020;
 • Udział w pracach nad Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej w Olsztynie na lata 2015 – 2020;
 • Opracowanie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gołdap na lata 2008 – 2015;
 • Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nidzica na lata 2010 – 2013.

 Tworzenie i koordynacja funkcjonowania partnerstw lokalnych i zespołów roboczych:

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu jesteśmy przekonani że każda jednostka samorządu terytorialnego ma wiele potencjalnych kierunków do dynamicznego i zrównoważonego rozwoju.

Posiadane zasoby naturalne, funkcjonująca infrastruktura, ilość obecnych na danym terenie inwestorów to dobry element wyjściowy do  wielu procesów usprawniających życie lokalnych społeczności i poprawiających jej jakość. Podstawą efektywnej i skutecznej współpracy jest wzajemna wymiana doświadczeń na dwóch płaszczyznach:

 • INTERGRACJA WERTYKALNA – poprawa koordynacji na szczeblu centralnym i terenowym, oddziałowym (sektor publiczny)
 • INTERGRACJA HORYZONTALNA – połączenie odrębnych dotychczas świadczeń z danej dziedziny, współpraca pomiędzy różnorodnymi podmiotami (sektor publiczny, sektor prywatny, sektor pozarządowy)

Oferujemy pomoc w powołaniu oraz bieżącej koordynacji różnorodnych Zespołów działających przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego bądź samodzielnie, których podstawowym zdaniem jest rozwiązywanie konkretnych problemów występujących w danej jednostce i nadawanie im nowych kierunków rozwoju.