Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością.

Od początku działalności Stowarzyszenie WAMA COOP zrealizowało wiele projektów. Tym samym rozwiązaliśmy wiele problemów społeczności lokalnej.

Projekty w trakcie realizacji

 

OLSZTYŃSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ (2023-2029)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP” uzyskało dotację z Unii Europejskiej na projekt „Olsztyński Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Projekt realizujemy aby wzmocnić potencjał sektora ekonomii społecznej w Olsztynie oraz powiatach: olsztyńskim, lidzbarskim, bartoszyckim, kętrzyńskim i mrągowskim.

PROJEKT „SB Place Capital - professional public services for strenghten local communities" Projekt realizowany w ramach programu Interreg South Baltic - Seed Money”

Cel projektu: Stworzenie międzynarodowej sieci współpracy organizacji pozarządowych w celu opracowania założeń do projektu w ramach programu Interreg South Baltic. Projekt ma także na celu opracowanie brzegowych założeń do zdiagnozowania i przeanalizowania katalogu usług społecznych, które mogą wpływać i rozwijać lokalne społeczności. W ramach działań projektowych odbędą się dwa spotkania robocze przedstawicieli Partnerów projektu - w Szczecinie (czerwiec 2023) oraz w Rostocku (lipiec 2023).W trakcie spotkań wypracowane zostaną materiały projektowe, które zweryfikują naszą gotowość do aplikowania w ramach regularnego naboru projektów w ramach Interreg Suoth Baltic Programme jesienią 2023 roku.

PROJEKT „ZROZUMIENIE, KOMUNIKACJA, WSPARCIE – SZKOLENIA DLA OTOCZENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania 368 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych z woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego poprzez udział w szkoleniach zwiększających ich kompetencje społeczne oraz umiejętność pracy i sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Grupę docelową projektu stanowią członkowie rodzin, opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych oraz kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych z terenu 5 województw objętych projektem

Green Up 2022-2024 - młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych

Projekt „Green Up” angażuje 3 partnerów społecznych (2 PL i 1 NO), 1 instytucja otoczenia biznesu (EPT), 3 jednostki samorządu terytorialnego oraz 9 placówek edukacyjnych w działania prośrodowiskowe.

Okres trwania projektu: 1.09.2022 r. – 30.04.2024 r.

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy
Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.

Projekty zrealizowane

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie (2019-2023)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 11.00.00 Włączenie społeczne Działanie: 11.03.00 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach ...

PROJEKT „WSPARCIE RODZIN NA TERENIE MIASTA BRANIEWA”
(1 listopada 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku)

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 30 osób z terenu miasta Braniewa, zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. W projekcie zostaną zastosowane usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz działania wzmacniające więzi rodzinne. Dzięki przeprowadzanym warsztatom, spotkaniom oraz poradnictwu specjalistycznemu, zakładany jest wzrost i udoskonalenie umiejętności opiekuńczo wychowawczych, wsparcie specjalistyczne, uzyskanie umiejętności komunikacyjnych i prawidłowych postaw społecznych wśród uczestników projektu oraz ich integracja ze środowiskiem.

Wsparcie rodzin na terenie miasta Olsztyna

Projekt „Wsparcie rodzin na terenie miasta Olsztyna” realizowany jest od 1 września 2020 r. do 30 sierpnia 2021 r. Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 50 osób z terenu miasta Olsztyna, zagrożonych...

Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo

Projekt „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo” realizowany jest w okresie od 1 czerwca 2018 roku do 31 maja 2020 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie (2016-2019)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 11.00.00 Włączenie społeczne Działanie: 11.03.00 Wspieranie...

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (2013-2015)

OWES zajmował się kompleksowym wspieraniem podmiotów ekonomii społecznej (PES), przedsiębiorstw społecznych (PS) i osób fizycznych, zainteresowanych uruchomieniem przedsięwzięcia ...

Inkubatory Ekonomii Społecznej

Celem projektu było kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej i poszerzenie zakresu działań podmiotów ekonomii społecznej w powiatach objętych projektem. Głównym celem było inkubowanie grup inicjatywnych i ...

Kto odpowiada za Twoją przyszłość?

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Wsparcie spółdzielczości w województwie warmińsko – mazurskim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Projekt realizowany w terminie od 01.06.20012 r. do 31.07.2013r. współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Regionalny Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

Projekt przewidywał udzielenie wsparcia finansowego na realizację lokalnych projektów w ramach działalności pożytku publicznego, spółdzielniom socjalnym zarejestrowanym na terenie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego.

Praca zamiast zasiłku. Partnerstwo na Rzecz Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

Projekt „Praca zamiast zasiłku-Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” skierowany do osób z terenów województwa warmińsko – mazurskiego ...

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Projekt realizowany w terminie od 01.06.20012 r. do 31.07.2013r. współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Regionalny Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

Projekt przewidywał udzielenie wsparcia finansowego na realizację lokalnych projektów w ramach działalności pożytku publicznego, spółdzielniom socjalnym zarejestrowanym na terenie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego.

Praca zamiast zasiłku. Partnerstwo na Rzecz Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

Projekt „Praca zamiast zasiłku-Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” skierowany do osób z terenów województwa warmińsko – mazurskiego ...

Dofinansowanie działań restrukturyzacyjnych spółdzielni socjalnych

Celem działań realizowanych w ramach projektu było stworzenie narzędzi wspierających nowo tworzone spółdzielnie socjalne oraz spółdzielnie socjalne przeprowadzające proces szeroko rozumianej restrukturyzacji swoich działań oraz...

Nowoczesne e-kompetencje dla mieszkańców Płozów i Wawroch

Celem projektu było podniesienie umiejętności mieszkańców Płozów i Wawroch z zakresu posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi w życiu codziennym i pracy zawodowej.

Nowoczesne kwalifikacje dla pracowników spółdzielni i mieszkańców Olsztynka

Celem projektu było nabycie nowoczesnych kwalifikacji zawodowych z zakresu handlu przez mieszkańców Olsztynka, w tym także pracowników Spółdzielni.

Rozwój ponadlokalnego partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz ekonomii społecznej

Projekt umożliwił zbudowanie pomostów pomiędzy różnymi instytucjami oraz wypracowanie mechanizmu komunikacji w formie porozumień pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami rynku pracy i samorządami lokalnymi wspierającymi rozwój sektora ekonomii społecznej.

Nowych miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych

Celem działań realizowanych w ramach projektu było stworzenie narzędzi wspierających nowo tworzone spółdzielnie socjalne oraz spółdzielnie socjalne przeprowadzające proces szeroko rozumianej restrukturyzacji swoich działań, przygotowanie spółdzielni socjalnych do EFS 2007-2013, jak również zaktywizowanie osób bezrobotnych.

Biedronki czyli wsparcie samoorganizacji liderek

W ramach projektu współpracowało z nami 20 liderek, zadaniem których było stworzenie bazy danych osób dotkniętych chorobami parazawodowymi. Rejestr ten umożliwi następnie przeprowadzenie ogólnopolskich badań socjologicznych osób cierpiących na choroby parazawodowe w kontekście ich sytuacji społecznej i zawodowej.

Nowoczesne metody zarządzania handlem w sektorze spółdzielczym

Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności spółdzielni handlowych zrzeszonych pod marką Agro-Coop, poprzez poprawę efektywności pracy. Przeszkolono 523 pracowników i kadry menedżerskiej zatrudnionych w 20 Gminnych Spółdzielniach z regionu Warmii i Mazur.

Partnerstwo na rzecz rozwoju Tu jest praca

Główne działanie w ramach projektu polegało na stworzeniu w Stowarzyszeniu WAMA-COOP grupy doradców, którzy wspierali proces powstawania i dalszego funkcjonowania spółdzielni socjalnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego.Zespół ten składał się z doradców spółdzielczych, doradcy finansowych i radcy prawnego.

Wsparcie Spółdzielni Socjalnych

Celem działań realizowanych w ramach projektu było stworzenie narzędzi wspierających nowo tworzone podmioty społeczne, w tym głównie spółdzielnie socjalne, oraz organizacje pozarządowe działające w sferze ekonomii społecznej, promujące idee spółdzielcze i wspierające tworzenie nowych spółdzielni socjalnych.

Rozwój spółdzielczości lokalnej. Nowe spółdzielnie

Wszechstronna pomoc w tworzeniu nowych spółdzielni „socjalnych” tworzonych przez osoby długotrwale bezrobotne Dzięki realizacji projektu powstały cztery spółdzielnie, Doskonalenie umiejętności zarządzania spółdzielniami konsumenckimi. Rozwój koncepcji wiejskich sklepów samoobsługowych „Alux”. Dzieki realizacji projektu powstało pięć nowych wiejskich sklepów samoobsługowych „Alux”