PROJEKT „WSPARCIE RODZIN NA TERENIE MIASTA BRANIEWA”

Projekt „Wsparcie rodzin na terenie Miasta Braniewa realizowany jest w okresie od 1 listopada 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie. Wysokość wydatków kwalifikowanych wynosi 166 410,00 PLN i obejmuje:

1. Środki pochodzące z UE: 124 807,50 PLN
2. Wkład własny: 15,02 %
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 11.00.00 Włączenie społeczne
Działanie: RPWM.11.02.00 „Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”

Celem projektu jest podniesienie aktywności społecznej i poprawa sytuacji rodzinnej 30 osób z terenu miasta Braniewa, zagrożonych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. W projekcie zostaną zastosowane usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz działania wzmacniające więzi rodzinne. Dzięki przeprowadzanym warsztatom, spotkaniom oraz poradnictwu specjalistycznemu, zakładany jest wzrost i udoskonalenie umiejętności opiekuńczo wychowawczych, wsparcie specjalistyczne, uzyskanie umiejętności komunikacyjnych i prawidłowych postaw społecznych wśród uczestników projektu oraz ich integracja ze środowiskiem.

Zadania Projektu:
Zadanie 1. Praca socjalna
Zadanie 2. Poradnictwo indywidualne
Zadanie 3. Warsztaty podnoszące kompetencje społeczne
Zadanie 4. Działania wzmacniające więzi rodzinne i wspierające integrację rodzin 
Zadanie 5. Zajęcia grupowe
Zadanie 6. Grupowe zajęcia profilaktyczne