Doradztwo specjalistyczne - zaufaj najlepszym

Wieloletnie doświadczenie nauczyło nas, że współpraca z najlepszymi doradcami pozwala rozwijać się przedsiębiorstwom, instytucjom i organizacjom. Dlatego zapewniamy Państwu doradców doświadczonych i kompetentnych, których praca i jakość ich działań na rzecz Państwa będzie nieoceniona.

consultant, office, business

Potrzebujesz profesjonalnego doradztwa?

Prowadzimy doradztwa w zakresie:

 • Ekonomia społeczna – doradztwo świadczone nieodpłatnie,
 • Doradztwo biznesowe,
 • Doradztwo marketingowe,
 • Psychologia biznesu,
 • Doradztwo psychozawodowe,
 • Doradztwo prawne,
 • Doradztwo księgowe.

Komu i w jakim zakresie doradzamy:

 • W zakresie ekonomii społecznej – osoby fizyczne zainteresowane tworzeniem podmiotów ekonomii społecznej / przedsiębiorstw społecznych, podmioty ekonomii społecznej chcące się ekonomizować oraz przedsiębiorstwa społeczne, chcące się rozwijać;
 • W zakresie biznesowym – podmioty, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa z sektora gospodarki rynkowej (MŚP), organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej jak również indywidualne osoby fizyczne;
 • W zakresie marketingowym – podmioty prawne zainteresowane rozwojem strategii marketingowych własnej firmy, jak również indywidualne osoby fizyczne;
 • W zakresie psychologii biznesu – kadra kierownicza, menadżerska, zarządzająca, przedstawiciele przedsiębiorstw wyższego i niższego szczebla, jak również indywidualne osoby fizyczne;
 • W zakresie doradztwa psychozawodowego – osoby fizyczne, pracownicy, bądź pracodawcy, którzy potrzebują pomocy w zakresie ukierunkowania zawodowego;
 • W zakresie prawnym – podmioty, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa z sektora gospodarki rynkowej (MŚP), organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej, jak również indywidualne osoby fizyczne;
 • W zakresie księgowym/kadrowym – podmioty, instytucje, organizacje i przedsiębiorstwa z sektora gospodarki rynkowej (MŚP), organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej, jak również indywidualne osoby fizyczne.

Zakres tematyczny poszczególnych obszarów doradztwa:

Ekonomia społeczna

 • Podstawy prawne ES;
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu ES;
 • Rodzaje i specyfikacja PES/PS;
 • Regulacje prawne dotyczące PES/PS;
 • Rola NGO’s i partnerów w rozwoju ES;
 • Zewnętrzne finansowanie PES/PS;
 • Zakładanie PES/PS (z uwzględnieniem różnorodnych form prawnych i typów);
 • Rejestrowanie działalności PES/PS w KRS, Urzędzie Skarbowym i Urzędzie Statystycznym;
 • Prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej statutowej oraz gospodarczej przez PES/PS;
 • Wnioski o dofinansowanie na założenie PES ze środków PUP/unijnych;
 • Wnioski na poręczenia z zewnętrzne finansowanie;
 • Rozwój sektora ES;
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR względem PES/PS;
 • Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych;
 • Klastry ES itp.

Doradztwo z zakresu ekonomii społecznej świadczone jest nieodpłatnie.

Doradztwo marketingowe

 • Public relations;
 • Negocjacje;
 • Prowadzenie negocjacji z instytucjami finansującymi;
 • Wypracowanie i wdrażanie standardów obsługi klienta;
 • Zarządzanie relacjami z klientem;
 • Nawiązanie i rozwój współpracy ze specjalistami w zakresie projektowania produktów i usług;
 • Budowanie marki produktu i organizacji;
 • Kształtowanie elastyczności ofertowej;
 • Polityka kształtowania cen i optymalizacji kosztów;
 • Opracowanie/modyfikacja strategii marketingowej;
 • Badanie rynku;
 • Przygotowanie projektów dla PES finansowanych ze źródeł zewnętrznych itp.

Doradztwo psychozawodowe

 • Skuteczna komunikacja;
 • Aktywne słuchanie;
 • Coaching indywidualny i grupowy;
 • Plan rozwoju osobistego;
 • Określenie słabych i mocnych stron;
 • Asertywność;
 • Kreatywność;
 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne;
 • Role społeczno-zawodowe itp.

Psychologia biznesu

 • Budowanie zespołu;
 • Delegowanie zadań;
 • System oceny pracowników;
 • Motywowanie pracowników – narzędzia finansowe i pozafinansowe;
 • Zarządzanie konfliktem i umiejętności jego rozwiązywania;
 • Zarządzanie czasem pracy;
 • Zarządzanie organizacją i pracownikami;
 • Trening umiejętności menażerskich i liderskich;
 • Wypalenie zawodowe;
 • Radzenie sobie ze stresem itp.

Doradztwo prawne

 • Kodeks Postępowania Administracyjnego;
 • Kodeks Pracy;
 • Prawo pracy i czas pracy;
 • Ochrona danych osobowych;
 • Prawa autorskie;
 • Umowy z kontrahentami/klientami itp.

Doradztwo księgowe

 • Planowanie finansowe;
 • Elastyczne formy zatrudnienia;
 • Prowadzenie księgowości i rachunkowości;
 • Kadry i płace;
 • Ubezpieczenia społeczne;
 • Polityka rachunkowości;
 • Bilans roczny;
 • Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa;
 • Rozliczanie czasu pracy;
 • Zobowiązania finansowe związane z prowadzoną działalnością;
 • Zarządzanie finansami, rachunkowość i podatki;
 • Podatki bezpośrednie i pośrednie;
 • Pomoc publiczna;
 • Klauzule społeczne itp.

Doradztwo biznesowe

 • Biznesplan – od podstaw do opracowania wieloletnich analiz biznesowych;
 • Opracowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa;
 • Fundaising;
 • Planowanie strategiczne;
 • Zarządzanie jakością i sprzedażą;
 • Techniki sprzedaży;
 • Pomoc w poszukiwaniu partnerów/klientów;
 • Pomoc w przygotowywaniu ofert;
 • Identyfikacja nisz rynkowych;
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR;
 • Zarządzanie strategiczne i kryzysowe;
 • Zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi itp.

Jesteś zainteresowany specjalistycznym doradztwem organizowanym przez WAMA-COOP?

Ważne:
Koszty doradztwa wyliczane są na podstawie:

 • liczby osób uczestniczących w nim
 • zakresu oraz czasu trwania usługi

Przewidziane formy rozliczenia:

 • stawka godzinowa
 • kwota całościowa za usługę (określona liczba godzin)

Kontakt
Dariusz Węgierski – Prezes Zarządu
e-mail: d.wegierski@wamacoop.pl
tel: 89 526 43 66