Inkubatory Ekonomii Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”

Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”

Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”

Projekt „Inkubatory Ekonomii Społecznej” realizowany był przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie

Działania IES prowadzone były na terenie powiatu mrągowskiego i kętrzyńskiego województwa warmińsko-mazurskiego

Celem projektu było kompleksowe wsparcie oraz wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej i poszerzenie zakresu działań podmiotów ekonomii społecznej w powiatach objętych projektem. Głównym celem było inkubowanie grup inicjatywnych i nowopowstałych PES/PS, w tym wpieranie działań zmierzających do zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej.

Oferta IES:

  • usługi informacyjno-konsultacyjne dla osób zainteresowanych ekonomią społeczną
  • wsparcie doradcze w zakresie doradztwa ogólnego, psychozawodowego, biznesowego, marketingowego, księgowego i prawnego
  • profesjonalne szkolenia umożliwiające pozyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ES
  • usługi wspierające rozwój partnerstw lokalnych na rzecz ekonomii społecznej (m.in. poprzez budowę sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej) oraz konsolidacji podmiotów ekonomii społecznej
  • działania promocyjne na rzecz zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej