OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE (2019-2021)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 11.00.00 Włączenie społeczne
Działanie: 11.03.00 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia
Poddziałanie: 11.03.01 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej
Priorytet Inwestycyjny: 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia
Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Więcej informacji o projekcie: owes.wamacoop.pl