Nowoczesne e-kompetencje dla mieszkańców Płozów i Wawroch

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet 7. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

„Nowoczesne e-kompetencje dla mieszkańców Płozów i Wawroch”
Projekt realizowany w terminie od 28.11.2008r. do 28.06.2009r. przez partnerstwo:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
oraz
Ochotniczą Straż Pożarną w Płozach

Celem projektu było podniesienie umiejętności mieszkańców Płozów i Wawroch z zakresu posługiwania się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi w życiu codziennym i pracy zawodowej. W projekcie uczestniczyło 30 osób, w tym osoby dorosłe i młodzież. W ramach działań projektowych utworzono świetlicę komputerową z dostępem dla wszystkich mieszkańców Płozów.