Green Up 2022-2024 – młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych

Green Up 2022-2024 – młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnych

Okres trwania projektu: 1.09.2022 r. – 30.04.2024 r.

Program dofinansowujący działania w ramach projektu: Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Lider projektu:  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP 

Partnerzy projektu:
– Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk
– Elbląski Park Technologiczny
– Fonix A.S. (Norwegia)

Projekt "Green Up"; angażuje 3 partnerów społecznych (2 PL i 1 NO), 1 instytucję otoczenia biznesu (EPT), 3 jednostki samorządu terytorialnego oraz 9 placówek edukacyjnych w działania prośrodowiskowe poprzez:

Aktywizację regionalnego zaangażowania obywatelskiego i społecznego w oparciu o organizacje 3 sektora i jednostek powiązanych działających na rzecz młodego pokolenia w regionie Warmii i Mazur oraz Pomorza

Umiędzynarodowienie działań i postaw przedsiębiorczości organizacji społecznych, obywatelskich i samorządowych oraz podniesienie ich kompetencji do pracy z młodzieżą w dziedzinie zielonego i niebieskiego wzrostu (działania pro-klimatyczne) oraz przeciwdziałaniu ich negatywnym skutkom

Rozwój długoterminowej strategii ekologicznej, aktywności pro- ekologicznej młodego pokolenia w regionach peryferyjnych

Tworzenie regionalnej platformy współpracy i dialogu wielostronnego (NGO, jednostki samorządowe, szkoły, młodzież) na rzecz lokalnych społeczności i ochrony środowiska

Szkoła jako żywe laboratorium zmiany - włączenie środowisk lokalnych w życie szkoły, w edukację ekologiczną i działania środowiskowe

Kreowanie nowych rozwiązań istniejących problemów oraz wyzwań; „Green UP” jest także zwiększenie zaangażowania obywatelskiego oraz praktycznego wpływu młodzieży na podejmowane decyzje lokalne i zmiany w szkołach (9) w 3 JST (na poziomie szkoły i gminy)

Cel aplikacji: 
Zwiększenie zaangażowania obywatelskiego młodych ludzi na decyzje lokalne wokół tematów zielonych (tj. zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym) oraz promocja przedsiębiorczości młodzieży w dziedzinie zielonego wzrostu.

Rezultaty projektu:
Projekt Green Up to wielosektorowa współpraca organizacji społecznych z Polski i Norwegii, jednostki wsparcia biznesu, samorządu terytorialnego, placówek edukacyjnych na rzecz budowania kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego w sferę ekologii na poziomie lokalnym w regionie. Poprzez projekt chcemy zainicjować i wzmocnić partycypację społeczną w dziedzinie ochrony środowiska oraz zielonego i niebieskiego rozwoju lokalnego, edukować i wpływać przez sferę młodzieżową i szkolną, na rozwój polityk lokalnych w wybranych miastach i gminach, a następnie poprzez podniesienie naszych kompetencji dzielić się z innymi podmiotami nabytymi zdolnościami. Rezultatami projektu świadczącymi o jego trwałości oraz oddziaływaniu długofalowym, nawet po zakończeniu merytorycznych działań będą:

– podpisane 8 deklaracji o woli współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami z Polski oraz Norwegii (4 NO i 4PL)
– stworzenie przez Przedstawicieli konsorcjum projektowego wspólnie ze środowiskiem młodzieżowych 3 fiszek projektowych dotyczących przyszłych projektów.
– obserwacja i przetestowanie 1 innowacyjnej w skali kraju metody pracy ze środowiskami młodzieżowymi

Wartość projektu: 114 969,00 EUR

Poziom dofinansowania: 100%            

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy 
Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele –Fundusz Regionalny.