Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie (2015-2018)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 11.00.00 Włączenie społeczne

Działanie: 11.03.00 Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

Poddziałanie: 11.03.01 Wsparcie przedsiębiorczości społecznej

Priorytet Inwestycyjny: 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

Projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie” realizowany jest przez Działdowska Agencje Rozwoju S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Więcej informacji o projekcie: www.owes.wamacoop.pl