Rozwój ponadlokalnego partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz ekonomii społecznej

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Priorytet VII: Promocja Integracji społecznej
Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Poddziałanie 7.2.2: Wsparcie ekonomii społecznej

„Rozwój ponadlokalnego partnerstwa publiczno-społecznego
na rzecz ekonomii społecznej”
Projekt realizowany w terminie od 02.10.2008 r. do 30.04.2009 r. przez partnerstwo:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
oraz
Spółdzielnię Socjalną 50+ z Gdyni

Projekt umożliwił zbudowanie pomostów pomiędzy różnymi instytucjami oraz wypracowanie mechanizmu komunikacji w formie porozumień pomiędzy organizacjami pozarządowymi, instytucjami rynku pracy i samorządami lokalnymi wspierającymi rozwój sektora ekonomii społecznej w zakresie m.in. aktywizacji osób wykluczonych społecznie, tworzenia nowych spółdzielni socjalnych, szkoleń oraz porad dla osób zainteresowanych tworzeniem nowych miejsc pracy w ramach podmiotów ekonomii społecznej.

Podpisanie lokalne porozumienia w formie partnerstwa publiczno-społecznego definiującego kierunki wspierani przedsiębiorczości społecznej na obszarze powiatu nowodworskiego, sztumskiego i malborskiego.
Sygnatariusze porozumienia :
Powiat Malborski, Powiatowy Urząd Pracy w Malborku, Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim, Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sztumie, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych DAR w Jantarze, Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie, Stowarzyszenie Amazonek w Malborku, Stowarzyszenie WAMA-COOP z Olsztyna.