Praca zamiast zasiłku. Partnerstwo na Rzecz Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII: Promocja Integracji społecznej
Priorytet 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Działanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej

„Praca zamiast zasiłku.
Partnerstwo na Rzecz Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach”
Projekt realizowany w terminie od 01.09.2009 r. do 31.12.2012 r. przez partnerstwo:
Lider projektu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Partnerzy
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Działdowska Agencja Rozwoju S.A.
Związek Stowarzyszeń „Razem w Olsztynie”
Starostwo Powiatowe w Ełku

Projekt „Praca zamiast zasiłku-Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach” skierowany do osób z terenów województwa warmińsko – mazurskiego zagrożonych wykluczeniem społecznym, zainteresowanych założeniem podmiotu ekonomii społecznej, jak również do instytucji rynku pracy oraz organizacji pozarządowych.
Głównym celem projektu jest wzmocnienie i poszerzenie działań sektora ekonomii społecznej województwa warmińsko – mazurskiego oraz integracja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Zadaniem Stowarzyszenia WAMA-COOP w ramach projektu jest wspieranie procesu powstawania i funkcjonowania spółdzielni socjalnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, doradztwo ekonomiczne i prawne. Ponadto, Stowarzyszenie wspomaga współpracę partnerską pomiędzy podmiotami gospodarki społecznej, a władzami samorządowymi.
Stowarzyszenie WAMA-COOP koordynuje działania dwóch punktów konsultacyjnych.
Zakres usług Punktów Konsultacyjnych obejmuje m.in.:
Usługi informacyjne w zakresie podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółdzielni socjalnej, w tym:
– wypracowanie wstępnej koncepcji działalności,
– spotkania grup założycielskich,
– opracowanie dokumentów rejestrowych,
Usługi doradcze ogólne z zakresu spółdzielczości socjalnej oraz specjalistyczne, w tym:
– z zakresu finansów, marketingu i zarządzania,
– pomocy w opracowaniu biznesplanu spółdzielni socjalnej,
– analiz ekonomicznych.
Punkty Konsultacyjne świadczą usługi informacyjne w formie indywidualnych spotkań oraz drogą telefoniczną i elektroniczną.