ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2020/MB z dnia 15.01.2020 r.

W związku z realizacją projektu „Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usług szkoleniowych, opiekuńczych nad dziećmi, gastronomicznych i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsze zapytanie zostało ogłoszone na stronie internetowej www.wamacoop.pl, a także w siedzibie Zamawiającego.

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1) Ofertę należy złożyć do dnia 03.02.2020 r. do godz. 12:00 z dopiskiem: „Oferta – Rodzinne warsztaty aktywizująco-motywacyjne”.

2) Oferty można składać:

  1. a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, 10-508 Olsztyn ul. A. Mickiewicza pok.21/23 pok. 305 lub blok A,B 
  2. b) przesłać listem poleconym/kurierem na adres Zamawiającego (decyduje data wpływu do Zamawiającego)

Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza złożenia Oferty w postaci elektronicznej.

INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA 

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  Maja Szulgo tel.: 89 533 84 05, 89 526 43 66 e-mail: m.szulgo@wamacoop.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2020/MB z dnia 15.01.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2020/MB z dnia 15.01.2020 r. FORMULAR OFERTOWY

 

Rozmiar czcionki
Kontrast